چرخش روسی با دستگاه سیمکش – شکم شش تکه

دکتر فیت دی ۳۰, ۱۳۹۲ ۰

تمرین چرخش روسی با دستگاه سیمکش - شکم شش تکه

عضلات شکم - سیکس پک

 

  • سطح: مبتدی
  • نوع تمرین: قدرتی
  • عضله اصلی: شکم
  • مکانیسم تمرین: ترکیبی
  • تجهیزات: دستگاه سیمکش
  • نیروی وارده: کششی

 

 

 

 

1- دستگیره ای مناسب به دستگاه وصل کنید.
2- روی یک توپ تمرینی به صورت قائم بر دستگاه و با فاصله ای مناسب از آن دراز کشیده و دستگیره را با یک دست بگیرید. بازوها را بالای سینه کاملا کشیده نگهدارید تا کششی جانبی در اثر وزنه متصل پدید آید.
راهنمایی: بهتر اسب بخش بالای کمر روی توپ و بخش پایین کمر و باسن معلق باشد.
3- سینه را یک ربع کامل بچرخانید و دست ها در راستای کابل باشد. بدن از سر تا زانو بایستی در یک راستا باشد.
4- ثانیه ای مکث کرده و بر تمرین کنترل داشته باشید و سپس به شرائط اولیه بازگردید. در وضعیت ابتدایی نیز کشش جانبی وجود دارد.
5- این تمرین را در دفعات مشخص تکرار کنید. سپس با جهت مخالف تکرار کنید.

فرستادن دیدگاه »